5046 Objavljeno 08 oktobar 2021 Autor: Micro Mreza

Ka­da se vra­ćao ku­ći iz ško­le, de­se­to­go­di­šnji Da­mi­jen Ju­ri­šić iz Srp­ca ni­je ni slu­tio da će is­pred svo­jih vra­ta, na tre­ćem spra­tu stam­be­ne zgra­de u Pr­vo­maj­skoj uli­ci, za­te­ći ni ma­nje ni vi­še ne­go fa­za­na.

Fa­zan se še­pu­rio na ru­ko­hva­tu kod ula­za u stan, a na­kon što je ugle­dao dje­ča­ka, upla­šio se, po­le­tio pre­ma pro­zo­ru u stu­bi­štu i ra­suo dvo­stru­ko sta­klo u pa­ram­par­čad. Sve se od­i­gra­lo u sri­je­du, ka­da je Da­mi­jen po­sli­je ško­le kre­nuo ku­ći.

''Iz­ne­na­dio sam se ka­da sam pri­la­ze­ći sta­nu vi­dio ve­li­ku pti­cu. Ni­sam znao u mo­men­tu šta da ra­dim, po­tr­čao sam uz ste­pe­ni­ce, što ju je pre­pa­lo i pro­le­tjela je iz­nad mo­je gla­ve kroz sta­klo, ne­stav­ši iza su­sjed­nih zgra­da'', pri­ča Da­mi­jen. Obli­žnji pro­la­zni­ci ko­ji su se tu za­te­kli po­tvr­di­li su da se ra­di o fa­za­nu, a po­lo­mlje­no sta­klo, na svu sre­ću, ni­je ni­ko­ga po­vri­je­di­lo, iako se zgra­da na­la­zi u stro­gom cen­tru Srp­ca.

Dje­ča­kov otac Sla­đan ka­že da je fa­zan naj­vje­ro­vat­ni­je ušao kroz ula­zna vra­ta zgra­de i od­le­tio do tre­ćeg spra­ta, gdje je ostao za­ro­bljen jer su pro­zo­ri u stu­bi­štu uglav­nom za­tvo­re­ni ili se na­la­ze na ''ki­pu'', pa ova re­la­tiv­no krup­na i sna­žna pti­ca ni­je mo­gla da se iz­vu­če.

''Sin se iz­ne­na­dio ka­da ga je vi­dio, ali ni­je se pre­vi­še us­pa­ni­čio i sre­ća da je sve pro­šlo bez po­slje­di­ca. Od­mah smo ski­nu­li pro­zor i od­ni­je­li da se za­mi­je­ni sta­klo. Šte­ta ni­je ve­li­ka, osim što se za­de­si­la i ja­ka ki­ša pa nam je na­no­si­la vo­du u stu­bi­šte'', ka­že Sla­đan.

U ovu zgra­du če­sto su svra­ća­li mač­ke i psi lu­ta­li­ce, ko­ji su zna­li ući i u sta­no­ve, pa su sta­na­ri pri­je dvi­je go­di­ne ure­di­li ulaz i po­sta­vi­li no­va vra­ta ko­ja su uglav­nom za­tvo­re­na, ali trenutak ne­pa­žnje je bio do­vo­ljan da se pro­vu­če ne­zva­ni gost.

Pri­je ne­ko­li­ko da­na u sr­bač­ko lo­vi­šte uba­če­no je 310 od­ra­slih fa­za­na pa se pret­po­sta­vlja da je je­dan od njih za­lu­tao i do cen­tra gra­da.

Pred­sjed­nik Lo­vač­kog udru­že­nja ''Sr­na'' Go­ran Sa­va­no­vić ka­že da do sa­da u Srp­cu ni­je za­bi­lje­že­no da su fa­za­ni za­la­zi­li u grad­ske uli­ce, a ka­mo­li u stam­be­ne zgra­de ili do­ma­ćin­stva.

''De­si se da uđu go­lu­bo­vi, gr­li­ce, la­ste ili dru­ge pti­ce, ali pra­va je ri­jet­kost sre­sti fa­za­na. Mo­žda ga je po­tje­ra­la li­si­ca ili psi lu­ta­li­ce pa se sa­krio u tra­vu, a za­tim pro­na­šao uto­či­šte u zgra­di'', ka­že Sa­va­no­vić.

Do­da­je da ovu vr­stu di­vlja­či ni­su pu­šta­li u grad­skom je­zgru, već u lo­vi­štu ko­jim ga­zdu­je udru­že­nje u pod­nož­ju Mo­ta­ji­ce, za­tim u bli­zi­ni ušća Vr­ba­sa u Sa­vu i rub­nim di­je­lo­vi­ma gra­da.

''Uni­je­li smo u lo­vi­šte 280 pi­je­tlo­va i 30 ko­ka ko­je smo na­ba­vi­li u fa­za­ne­ri­ji u Do­bo­ju i od­lič­nog su kva­li­te­ta, a pret­hod­no smo u mar­tu or­ga­ni­zo­va­li slič­nu ak­ci­ju. Lov na fa­za­na i šlju­ku po­čeo je 3. ok­to­bra a upo­re­do je otvo­ren lov i na go­lu­ba, gr­li­cu, pre­pe­li­cu, pat­ku i di­vlju gu­sku'', re­kao je Sa­va­no­vić.

Di­vljač u cen­tru

Jed­nom od naj­pro­met­ni­jih ras­kr­sni­ca u Srp­cu u ok­to­bru 2016. go­di­ne pro­še­tao se je­len sa ve­li­kim ro­go­vi­ma na ko­ji­ma je bi­lo se­dam pa­ro­ža­ka, a u apri­lu 2017. go­di­ne u stro­gom cen­tru gra­da vi­đen je i srn­dać sta­ro­sti od dvi­je do tri go­di­ne.

U fe­bru­a­ru pro­šle go­di­ne vi­đe­na su dva ša­ka­la na ula­zu u grad, oko 300 me­ta­ra od vr­ti­ća, a jed­nog od njih od­stri­je­lio je lo­vac Ve­li­bor Pet­ko­vić.

/Glas Srpske/

Auto Janković