2629 Objavljeno 15 jun 2021 Autor: Micro Mreza

Policija u Laktašima uhapsila je lice čiji su inicijali D.Š. zbog pokušaja krađe 12. juna, da bi kriminalistička obrada pokazala da se lice može dovesti u vezu sa deset krađa počinjenih od januara prošle godine.

Uz saglasnost okružnog javnog tužioca i naredbe Osnovnog suda Banjaluka, izvršen je pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi osumnjičeni, te su tom prilikom pronađeni dokazi koji se mogu upotrijebiti u krivičnom postupku, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Nakon kompletiranja svih činjenica, Okružnom javnom tužilaštvu biće dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima, navedeno je u saopštenju.

Prijavljena da je neprofitnu organizaciju prevarila za 12.500 evra

Vla­sni­ca azi­la za živo­ti­nje B.M. (39) iz Ba­nja­lu­ke osu­mnjičena je za pre­va­ru te­šku 12.500 evra, odno­sno da je od je­dne dan­ske ne­pro­fi­tne or­ga­ni­za­ci­je uzi­ma­la no­vac, ali ni­je prav­da­la tro­ško­ve.

Pro­tiv nje je za pre­va­ru po­dne­sen iz­vje­štaj Okružnom ja­vnom tužilaš­tvu.

Ona je osu­mnjičena da je od 1. ja­nu­ara 2018. do 1. apri­la 2020. go­di­ne kao od­go­vor­no li­ce pra­vnog su­bje­kta lažnim pri­ka­zi­va­njem do­ve­la u za­blu­du inos­tra­nu ne­pro­fi­tnu or­ga­ni­za­ci­ju.

Te­re­te je da je pre­uzi­ma­la no­vac, a is­ti sho­dno ugo­vor­nim odno­som ni­je prav­da­la. Ta­ko je os­tva­ri­la imo­vin­sku ko­rist od oko 12.500 evra.

Tužilaštvu prijavljen vlasnik ćevabdžinice "Kod Muje"

Pro­tiv Ami­ra S., vla­sni­ka ćevabdžini­ce "Kod Mu­je" u Ba­nja­lu­ci, po­dne­sen je iz­vje­štaj tužilaš­tvu zbog su­mnje da je kri­vičnim dje­li­ma pri­ba­vio imo­vin­sku ko­rist od oko 41.660 KM, a UIO BiH ošte­tio za oko 86.800 KM.

Po­li­cij­ska upra­va Ba­nja­lu­ka te­re­ti ga za kri­vično dje­lo fal­si­fi­ko­va­nje ili uni­šta­va­nje po­slo­vnih ili trgo­vačkih knji­ga ili is­pra­va.

"Pri­jav­lje­nog A.S. su­mnjiče da je od kra­ja 2013. do novembra 2018. go­di­ne kao vla­snik i od­go­vor­no li­ce pra­vnog su­bje­kta su­pro­tno Za­ko­nu o računo­vod­stvu i re­vi­zi­ji Re­pu­bli­ke Srpske pri­krio ili uni­štio knji­go­vod­stve­ne is­pra­ve i neplaćanjem PDV-a pri­ba­vio imo­vin­sku ko­rist u izno­su od oko 41.660 KM. Ta­kođe i da je su­pro­tno Rje­še­nju Upra­ve za in­di­rek­tno opo­re­zi­va­nje BiH is­tim pričinio šte­tu u izno­su od  oko 86.800 KM ", na­vo­de iz po­li­ci­je.

Banjalučanin osumnjičen da je pokušao zapaliti suprugu i sebe

Luka Lovre (40) iz Banjaluke osumnjičen je da je pokušao ubiti svoju dvije godine mlađu nevjenčanu suprugu T.P, potvrdili su izvori "Nezavisnih novina".

Njega terete da je tridesetosmogodišnjakinju i sebe polio benzinom, a potom upalio upaljač prijeteći da će oboje zapaliti.

Drama se događala u stanu u kojem žive u banjalučkom naselju Obilićevo.

Lovre je, dodaju sagovornici "Nezavisnih novina", uhapšen u subotu, a sproveden je u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

Osumnjičen je za pokušaj teškog ubistva.

Uplašena žena, kako dodaju naši izvori, potom je pobjegla u kupatilo i počela da doziva pomoć.

"Jedan policajac, koji stanuje u istoj zgradi, oko 19.40 časova je čuo uspaničenu ženu kako doziva upomoć. Sve je prijavljeno policiji i u stanu su zatečeni Lovre i T.P.", rekli su izvori "Nezavisnih", upućeni u istragu.

Ugledao policiju pa od sebe odbacio kesicu s drogom

Banjalučka policija uhapsila je N.Š. nakon što je primijećen kako od sebe odbacuje kesicu u kojoj se nalazila marihuana.

Naime, iz Policijske uprave Banjaluka je saopšteno da je policijska patrola sinoć primijetila N.Š, koji je kada ih je uočio od sebe odbacio bijelu papirnu vrećicu.

"Prilikom kontrole i pronalaska odbačene vrećice, utvrđeno je da se u vrećici nalazi zelena biljna materija, koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu ukupne težine oko 4,4 grama", navodi se u saopštenju.

N.Š. je nakon hapšenja sproveden u službene prostorije gdje je predat policijskim službenicima nadležnim za postupanje. 


Pratite ''Micro mrežu'':
Facebook, Logo, Social Network, Network What is the history of Instagram's logo? - QuoraTwitter logo history | Creative Freedom

Auto Janković